ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน
วันเกิด *
วันเกิด
เพศ *
เบอร์โทรติดต่อ *
เบอร์โทรติดต่อ
ระบุรายได้เป็นรายวัน หรือ รายเดือน
ระดับการศึกษา (ปีที่เข้า) สถาบันการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
ความสามารถ
ความสามารถ
คลิ๊กช่องขวาสุด เมื่อเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง - คลิ๊กช่องซ้ายสุด เมื่อรู้สึกว่าไม่จริง
ฉันใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ฉันมีทักษะการพูดที่ดี
ฉันเป็นคนตรงต่อเวลา
ฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำผม